top of page

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET.


1. Websitelicentie en toegang

 

Als gebruiker van de Professional Management Consulting Global (PMC GLOBAL) website en bijbehorende microsites (“Site”), tenzij anders vermeld, krijgt u een enkele gebruiker, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. PMC GLOBAL kan deze licentie op elk moment beëindigen wanneer het van mening is dat zijn auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten per ongeluk of anderszins zijn of kunnen worden geschonden of dat het gebruiksbereik buiten de toegestane gebruiksvoorwaarden valt of bedoeld is.

Bepaalde producten en diensten zijn beschikbaar voor gebruikers die bereid zijn de registratiedocumentatie in te vullen. Na bevredigende voltooiing van de registratiedocumentatie online of offline, kunnen vertrouwelijke toegangscodes worden verstrekt om voortdurende online toegang mogelijk te maken met volledige of gedeeltelijke toegestane blootlegging van bepaalde gegevensbestanden of toegestaan ​​downloaden van inhoud. De aldus verstrekte toegangscode(s) zijn uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven aan collega's of aan derden. Indien onbedoeld of ander misbruik van vertrouwelijke toegangscodes optreedt of wordt verondersteld te gebeuren, behoudt PMC GLOBAL zich het recht voor om elk van dergelijke voorvallen te behandelen als een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en om de toegang tot de producten en diensten in te trekken. Als de gebruiker merkt of vermoedt dat een onbevoegd persoon de toegangscodes heeft verkregen, moet de gebruiker PMC GLOBAL onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat de situatie kan worden verholpen.

 

2. Abonnement

 

Wanneer producten of diensten worden aangeboden via een abonnement, wordt online toegang verleend volgens de hierin vermelde gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat het abonnement betaald blijft. Toegangsverzoek(en) of verbinding(en) buiten een abonnementsperiode of buiten het bereik van het tot op heden betaalde abonnement, mogen niet gedeeltelijk, continu of volledig worden verstrekt totdat de voorwaarde is geregulariseerd. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot abonnementsproducten zijn uiteengezet in de abonnementsformulieren.

 

3. Uw gedrag

 

De inhoud op deze site is alleen voor uw persoonlijk gebruik binnen de organisatie of entiteit waaraan u bent verbonden, voor zover van toepassing, en is niet bedoeld voor commerciële exploitatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door PMC GLOBAL via een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger. PMC GLOBAL machtigt u om geselecteerde materialen op deze site alleen te downloaden of te reproduceren voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, in de normale gang van zaken, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in de originele materialen op alle kopieën van de materialen behoudt en dat de titel of databasemerknaam en PMC GLOBAL-naam als bron worden vermeld.

U mag op geen enkele andere manier materialen of inhoud op deze site wijzigen, demonteren, afgeleide werken maken, distribueren, reproduceren, openbaar weergeven, uitvoeren, verzenden, opnieuw verzenden, verkopen, verhuren, in sub licentie geven of anderszins gebruiken voor commerciële of niet-commerciële exploitatie. Door uzelf of door de organisatie of entiteit waaraan u verbonden bent of door derden toestaat dit te doen. Zonder beperking is onbeperkte of grootschalige reproductie, kopiëren van de inhoud voor commerciële of niet-commerciële doeleinden en ongerechtvaardigde wijziging van gegevens en informatie in de inhoud niet toegestaan, en elk gebruik van deze materialen op een andere website of computernetwerkomgeving voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMC GLOBAL is verboden.

De inhoud en materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als u een van deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen vernietigen

 

4. Inhoud en links van derden

 

Bij het aanleveren van rapporten, onderzoek, e-learning, data, informatie of ander materiaal kan PMC GLOBAL bij het opstellen en presenteren van genoemd materiaal gebruik maken van eigen personeel of dat van derden of een combinatie van dergelijke middelen. PMC GLOBAL zal alle redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid van dergelijk materiaal te verzekeren en, voor zover PMC GLOBAL weet, de numerieke tabellen en numerieke tijdreeksen waar getoond nauwkeurig zijn, maar onderhevig zijn aan de gebruikelijke statistische normen en variabelen. PMC GLOBAL behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in producten en diensten in het belang van onderhoud, bruikbaarheid, nauwkeurigheid, actualiteit en bruikbaarheid. PMC GLOBAL garandeert dat het alle redelijke inspanningen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal vrij is van inbreuk op intellectueel eigendom, voor zover dit mogelijk is. Bovendien kunnen deze site en de bijbehorende microsites links bevatten naar andere internetsites of bronnen ("links van derden"). PMC GLOBAL biedt u deze links van derden alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert niet dat PMC GLOBAL deze sites onderschrijft.

Omdat PMC GLOBAL geen controle heeft over dergelijke externe bronnen en sites, erkent u en stemt u ermee in dat PMC GLOBAL niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en sites, en het niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten, of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke externe bronnen en sites. PMC GLOBAL kan op elk moment de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en sites via links op haar Site beëindigen. PMC GLOBAL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of vanwege het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via deze kanalen.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van de gegevens en informatie die op deze site beschikbaar worden gesteld, inclusief maar niet beperkt tot tekst, gegevens, afbeeldingen en pictogrammen, is auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van PMC GLOBAL, inclusief zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. PMC GLOBAL en andere URL's (unique record locators) en/of andere PMC GLOBAL-logo's en product- en servicenamen zijn handelsmerken van PMC GLOBAL, die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving van bepaalde landen. Alle rechten zijn voorbehouden. U mag de software die PMC GLOBAL via deze site aan u bekendmaakt niet wijzigen, de-compileren of reverse-engineeren, en u mag geen enkele kennisgeving van copyright, handelsmerk, logo, legende of andere eigendomskennisgeving van originelen verwijderen, overdrukken of onleesbaar maken. Of kopieën van software of informatie van de website. "PMC GLOBAL-handelsmerken" betekent alle namen, merken, merken, URL-namen of adressen, logo's, ontwerpen, handelsstijl en andere aanduidingen die PMC GLOBAL gebruikt vanwege Producten of Diensten. Het is niet toegestaan ​​PMC GLOBAL-handelsmerken op te nemen in andere handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsnamen, internetadressen, domeinnamen of andere soortgelijke aanduidingen. Elk ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze website kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit, en communicatieregels en statuten.

 

6. Afwijzing van garanties

 

Hoewel er alles aan is gedaan om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie die op deze site wordt weergegeven, te waarborgen, geeft PMC GLOBAL geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de site en de inhoud ervan en wijst alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en garanties van verkoopbaarheid. PMC GLOBAL geeft verder geen garantie dat de Site of de daaraan gekoppelde websites vrij zijn van fouten; vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, of dat eventuele defecten worden verholpen.

 

PMC GLOBAL wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site of toegang tot links, inhoud of sites van derden via deze site. PMC GLOBAL garandeert niet dat toegang tot deze Site of gelinkte websites van derden te allen tijde beschikbaar zal zijn, maar zal alle nodige stappen ondernemen om de fout(en) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.

 

Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van deze site, gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens door het downloaden van dergelijk materiaal. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van PMC GLOBAL of via of van deze Site zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden vermeld staat. De medewerkers van PMC GLOBAL zijn niet bevoegd om deze voorwaarden te wijzigen.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, is PMC GLOBAL niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens, elektronisch verzonden bestellingen of ander economisch voordeel (zelfs als PMC GLOBAL op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), ongeacht de oorzaak en ongeacht de aansprakelijkheidstheorie, die voortvloeit uit of verband houdt met:

 

Het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze Site;

  • De kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via of vanaf de Site;

  • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens;

  • Verklaringen of gedrag van een derde partij op de Site; of

  • Enige andere kwestie over de Site.​

 

U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van gegevens en apparatuur die in verband met de site worden gebruikt en u zult geen claim indienen tegen PMC GLOBAL voor verloren gegevens, her looptijd, onnauwkeurige uitvoer, werkvertragingen of gederfde winst als gevolg van het gebruik van de materialen. U stemt ermee in PMC GLOBAL te vrijwaren van, en u verbindt zich ertoe PMC GLOBAL niet aan te klagen voor claims op basis van het gebruik van de website. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

 

8. Gebruikersinzendingen en privacy

 

PMC GLOBAL wil via deze site geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen. Alle materiaal, informatie of andere communicatie ("Communicatie") die u naar deze Site verzendt of plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. PMC GLOBAL heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Het staat PMC GLOBAL en zijn vertegenwoordigers vrij om de Communicatie en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met de wet, naar of van deze site te plaatsen of te verzenden. PMC GLOBAL zet zich in voor het handhaven van de privacy van degenen die deze site gebruiken en heeft een privacy beleid dat de behandeling regelt van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen door uw bezoek aan deze site. Persoonlijk identificeerbare informatie die u indient bij PMC GLOBAL om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met het privacy beleid van PMC GLOBAL. Uw gebruik van deze site is onderworpen aan het privacy beleid van PMC GLOBAL.

 

9. Scheidbaarheid

 

Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig acht, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en effect blijven.

 

10. Koppen

 

De titels van de secties in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking.

 

11. Geen vrijstelling

 

Het nalaten van PMC GLOBAL om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

 

12. Toepasselijk recht

 

Op deze Overeenkomst is het recht van Willemstad, Curaçao - Nederlandse Antillen van toepassing. Alsof deze Overeenkomst een contract is dat volledig is aangegaan en volledig wordt uitgevoerd binnen, zonder verwijzing naar de rechtskeuzebepalingen. De partijen bij deze Overeenkomst stemmen er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan persoonlijke jurisdictie.​

bottom of page