top of page

Onze strategie verankerd in de Global Sustainable Development Goals."Duurzaamheid vormt de kern van onze strategie, we volgen kritisch de economische, ecologische en sociale effecten van de luchtvaart en opkomende problemen van nationaal, regionaal en mondiaal belang."


PMC Global Strategic Approach is sterk verbonden met de Sustainable Development Goals (SDG's) 4, 8 en 17 van de Verenigde Naties. PMC Global Aviation zet zich volledig in om 's werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te gaan en duurzame ontwikkeling te bevorderen, zowel door de negatieve effecten te minimaliseren als de positieve effecten te maximaliseren op mens en planeet.

Het is onze missie om lidstaten, luchtvaartautoriteiten en de industrie te ondersteunen bij het behalen van duurzaam succes bij het waarborgen van de beschikbaarheid van competente luchtvaartprofessionals door middel van ondersteuning bij het toezicht op, de inlichtingendiensten en het management van de burgerluchtvaartopleiding.


PMC Global Aviation richt zich op het ondersteunen van lidstaten en territoria bij het beheren en uitvoeren van nationale burgerluchtvaartplannen om duurzaam kwalitatief, inclusief en levenslang leren te realiseren ter ondersteuning van strategieën voor capaciteitsopbouw en human resource development.


Om te zorgen voor duurzame toegang tot voldoende gekwalificeerde en competente luchtvaartprofessionals om het huidige en toekomstige luchtvervoerssysteem te exploiteren en te beheren op basis van internationale normen voor veiligheid, luchtvaartnavigatiecapaciteit en -efficiëntie, luchtvaartbeveiliging en -facilitering, economische ontwikkeling van luchtvervoer en milieubescherming.


Met onze samenwerkingsstrategie richten we ons op het perfectioneren van onze luchtvaarttraining en ondersteuning van capaciteitsopbouw op alle luchtvaart gerelateerde gebieden met als doel de luchtvaartindustrie op het hoogste niveau van effectiviteit en duurzaamheid te brengen en dat niemand en geen land achterblijft bij het plukken van de voordelen die de luchtvaartindustrie biedt.

 

Hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 4,8 en 17 van de Verenigde Naties zijn verankerd in de strategische benadering van PMC Global Aviation.


SDG 4: Zorg voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Onderwijs is een van de meest invloedrijke middelen voor duurzame ontwikkeling. Het is van vitaal belang om aan armoede te ontsnappen, omdat het opwaartse sociaaleconomische mobiliteit mogelijk maakt. De vierde SDG zorgt voor inclusief en kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen.


Het is van groot belang om te beseffen dat duurzame toegang tot luchtvaarttraining en -onderwijs op basis van het ICAO-trainingsbeleid en in overeenstemming met het TRAINAIR PLUS-programma een voorwaarde is om lidstaten, luchtvaartautoriteiten en industrie te helpen bij het waarborgen van duurzaamheid in:

  1. Voldoende competente en gekwalificeerde luchtvaartprofessionals om het huidige en toekomstige internationale luchtvervoerssysteem te onderhouden, te exploiteren en te beheren, om een veilig en beter beveiligd luchtvaartsysteem te realiseren. en,

  2. Het effectief implementeren van burgerluchtvaartnormen en aanbevolen praktijken (SARP's), beleid en programma's.

De activiteiten van PMC Global Aviation omvatten het beheer, de ontwikkeling en levering van luchtvaarttraining en HR-capaciteitsopbouw, gebaseerd op ICAO intellectueel eigendom en wordt gedaan via het TRAINAIR PLUS-programma. Daarnaast nemen we deel aan of volgen we wereldwijde en regionale luchtvaarttrainingsevenementen om mogelijkheden te bespreken om de ontwikkeling van human resources te verbeteren, nieuwe praktische trainingstools te identificeren en beste praktijken uit te wisselen.


Daarnaast richten we ons op de laatste ontwikkelingen en kennis over milieu onderwerpen. De reden is dat activiteiten op dit gebied de mogelijkheid vergroten om verder bij te dragen aan het bereiken van SDG 4. Door proactieve ondersteuning van strategieën voor capaciteitsopbouw en human resource-ontwikkeling op dit gebied, wordt de beschikbaarheid van competente professionals gegarandeerd om gerelateerde ontwikkelingen te ondersteunen.

 

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Het bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei stimuleert vooruitgang, verbetert de levensstandaard en creëert fatsoenlijke banen voor iedereen. Het stimuleren van ondernemerschap en het scheppen van banen is essentieel om dit doel te bereiken.


Het verbeteren van de luchtvaartveiligheid is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, die een hogere economische productiviteit mogelijk zal maken. Bovendien zal de groei van de groene economie aanzienlijke sociale voordelen opleveren, zoals veilige werkomgevingen voor alle werknemers en duurzaam toerisme, en meer banen creëren door innovatie, diversificatie en technologische upgrades.


Om luchtvaartontwikkelingen in een groene economie proactief te ondersteunen, houdt PMC Global Aviation dit gebied actief in de gaten. Vanwege het feit dat het milieugebied de kansen op werk, fatsoenlijke banen en ondernemerschap voor jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, waaronder technische en beroepsvaardigheden, zal vergroten.


Met als doel de luchtvaartgemeenschap duurzaam te ondersteunen bij het behalen van positieve resultaten met SDG 8, helpt PMC Global Aviation de luchtvaartgemeenschap bij:

  1. Het ontwikkelen van nationale stappenplannen voor luchtvaartopleidingen die zorgen voor de beschikbaarheid van competente en voldoende luchtvaartprofessionals om het huidige en toekomstige internationale luchtvervoerssysteem te exploiteren en te onderhouden.

  2. Opstellen van actieplannen en coördineren van projecten voor technische bijstand.

  3. Monitoring van groene groei en groene economie-initiatieven, die nieuwe groene technologieën en schone energie voor de luchtvaartsector mogelijk maken.

  4. Monitoring van opkomende problemen in duurzame vliegtuigbrandstof en andere duurzame technologieën (e-flying).

PMC Global Aviation bevordert door deze activiteiten een hogere economische productiviteit en werkgelegenheid voor iedereen, wat bijdraagt aan het behalen van SDG 8.

 

SDG 17: De implementatiemiddelen versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Versterking van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling vereist essentiële inspanningen zoals het ondersteunen van ontwikkelingsplannen om doelen te bereiken, het bevorderen van allianties en het omarmen van technologie.


De huidige pandemie heeft de wereld bewezen dat internationale allianties of partnerschappen belangrijker dan ooit zijn om synergie te creëren bij het oplossen van de problemen van de wereld, en de technologie van vandaag stelt ons in staat om ideeën uit te wisselen en innovatie te bevorderen. We zijn meer dan ooit met elkaar verbonden.


PMC Global is strategische allianties aangegaan in overeenstemming met het beleid en het samenwerkingssysteem van de ICAO met als doel kennis en technische expertise te delen en over te dragen ter ondersteuning van strategieën voor capaciteitsopbouw van lidstaten, territoria en de luchtvaartindustrie.


Het doel is om duurzaam succesvol te zijn in het ondersteunen van luchtvaartdienstverleners, overheidsorganisaties en luchtvaartautoriteiten met hoogwaardig advies en ondersteuning bij de veilige implementatie van ICAO's wereldwijde plannen, luchtvaartbeleid en activiteiten op alle luchtvaart gerelateerde gebieden.


Onze structuur is gebaseerd op een virtueel bedrijfsconcept waarin bekwame consultants en/of partnerorganisaties hun prestatieverwachtingen afstemmen op een optimaal functionerend netwerk, waarbij wordt voorzien in de behoefte aan een fulltime advies product op basis van teaminspanning in plaats van een enkele beoefenaar, en kosten -effectief. En door strategisch beproefde normen en aanbevolen best practices toe te passen, zorgen we proactief voor duurzaam succes ingebed in een kwaliteitsborgingsaanpak door positief en tijdig te reageren op transities en trends.


PMC Global Aviation helpt ook bij het ontwikkelen van strategieën voor samenwerking met burgerluchtvaartautoriteiten en niet-overheidsentiteiten die betrokken zijn bij de burgerluchtvaart, het verkennen van aanvullende financieringsbronnen voor projecten voor technische samenwerking en technische bijstand, helpt bij het aanpakken van veiligheidsuitdagingen, luchtvaartnavigatiecapaciteit en efficiëntiebehoeften, luchtvaart veiligheid, en verbetering van het milieu in de luchtvaart door middel van internationale samenwerking.


Door de strategische richting van ICAO's Global Plans en de ontwikkelingskaders voor de burgerluchtvaart te volgen en te implementeren, draagt PMC Global Aviation bij aan SDG 17.

 

afsluitend


De SDG's zijn de mondiale agenda voor de ontwikkeling van onze samenlevingen. Deze bieden PMC Global Aviation ook de mogelijkheid om te demonstreren hoe haar strategische aanpak vooruitgang en ontwikkelingen voor duurzame ontwikkeling van de burgerluchtvaart lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd ondersteunt, en hoe we bijdragen aan het minimaliseren van negatieve effecten en het maximaliseren van positieve effecten op mens en planeet.


"De SDG's fungeren als een overkoepelend raamwerk om onze strategieën, doelen en activiteiten vorm te geven, te sturen, te communiceren en erover te rapporteren"


Hiermee kunnen we laten zien hoe we strategisch de relaties versterken met overheden, luchtvaartautoriteiten, luchtvaartdienstverleners, luchtvaarttrainingsorganisaties en de luchtvaartindustrie, en waarom we synergetische partners bij elkaar brengen om de uitdagingen van de burgerluchtvaart aan te pakken.


En hoe het ICAO-opleidingsbeleid en het TRAINAIR PLUS-programma zijn verankerd in onze strategie en hoe we gelijke tred houden met beleidsontwikkelingen en opkomende problemen op internationaal, nationaal en regionaal niveau.


Uw Deelname


PMC Global Aviation stelt uw deelname op prijs en hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring door middel van publicaties en het verbinden van mensen. Inclusiviteit en diversiteit zijn voor ons erg waardevol.


Daarom moedigen we je aan om te reageren, bij te dragen, te netwerken en je kennis en ervaring te delen, jouw bijdrage is belangrijk! en nodigen u hierbij uit om lid te worden van onze community.

PMC Global Aviation

11 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page